Affald som ressource. Kun 8 procent bliver deponeret

69% af det bornholmske affald bliver genanvendt. 23 procent af vores affald bliver til fjernvarme i Rønne. Kun 8 procent bliver deponeret. I 2017 skal Bornholm både genanvende 50 % af husholdningsaffaldet og forebygge affald.

En af årsagerne til resultatet er blandt andet, at der kun er ganske få husstande, der har mere end 5 km til nærmeste genbrugsstation.

 

De korte afstande og lange åbningstider i weekenderne er med til at sikre, at vi får sorteret rigtig meget affald på Bornholm. Kun ved at sortere affaldet, kan man sikre, at affald rent faktisk også bliver til ressourcer.

 

Bofas genbrugscenter i Vestermarie sikrer, at den sortering, som du laver ude på containerpladsen også rent faktisk giver mening:

 

Her bliver papir, pap, flasker, glasemballager, genanvendeligt plast, kasserede køleskabe, elektriske og elektroniske apparater til enten miljørigtigt genbrug eller sendt til genanvendelse. Dermed er det kun en lille del af det bornholmske affald, der ender på lossepladsen uden igen at gøre gavn.

Link til Bofa – som håndterer det bornholmske affald.

Hasle tester strategien

Bornholm afsluttede oktober 2015 et pilotforsøg i Hasle. Forsøgets fokus var at afdække muligheder og pratiske barrierer for at optimere affaldssorteringen og få indsamlet organisk affald til brug i biogas-anlægget i Aakirkeby.
Projektet er forankret i Ressourcelab Bornholm, der har til formål at omstille Bornholm til en cirkulær økonomi gennem udvikling af innovative ressourcer og bæredygtige løsninger og er et 3-årigt samarbejde mellem BOFA og Aalborg Universitet.

Om Ressourcelab Bornholm

Bornholms Energi & Forsyning investerer 15 mio. kr. i slam

Med en investering på 15 millioner kroner vil Bornholms Energi & Forsynings datterselskab Biokraft kunne udnytte slammet fra de bornholmske rensningsanlæg ved at omdanne slammet til gas og dermed varme. Den nye produktionslinje vil også kunne modtage organisk affald fra de bornholmske husstande og biologiske affaldsprodukter fra f.eks. øens slagteri. / 22.11.2015

Link til Biokrafts hjemmeside